Presentació

LABORATORI D'ANÀLISI DEL PENSAMENT CREATIU. (Grup d'Antropologia Cognitiva)

Per a desenvolupar aquest projecte ens hem reunit un grup de membres procedents del camp de la investigació en ciències socials, humanitats i de la creació artística per tal de constituir un projecte de recerca experimental sobre el pensament creatiu i els diversos llenguatges en que se expressa l'individu/artista, (art, artesania, disseny i altres manifestacions creatives de l’esperit humà). Aquest col·lectiu pren el relleu del projecte matriu de recerca sobre art, artesania, disseny i antropologia, Grup d’Anàlisi Antropològic de l’Art i Experimentació Creativa.

El projecte parteix de la base que sí bé és la societat la que defineix a l'individu (i no a l'inrevés) aquest pot actuar dins d'ella amb plena independència partint de dues premisses, una la conforma les conviccions personals de l'individu sobre l'estructura de la societat, i la segona la fortalesa d'esperit en quant a la defensa d 'aquests valors individuals enfront del col·lectiu.

Entenem que una de les bases d'aquest projecte és que sigui eminentment empíric, mitjançant la praxis de l’artista formularem teories antropològiques sobre les diverses manifestacions de l'art i la creació. El projecte contempla l'obra de l'artista com un document no escrit (es podria denominar com un document àgraf) en el qual es pot descobrir, mitjançant els adequats anàlisis, les respostes a diverses preguntes sobre el perquè de l'art i la creació en l'individu en la nostra societat.

ORÍGENS DEL PROJECTE:

L'origen d'aquest projecte d'investigació multidisciplinària se situa en el coneixement dels principis dels processos creatius en l'artista plàstic i del per què l'ésser humà crea objectes dispars, per a l'ús de l'individu com a tal, i de la societat. Crea estris per al seu ús quotidià: plats, gots, i al mateix temps eines per treballar amb la matèria. També ho fa per omplir l'esperit, l'ànima i la sensibilitat de l'ésser humà; i al propi temps crea símbols, icones i signes mitjançant la representació d'imatges per comunicar-se amb el món espiritual i entendre l'univers. Des de temps immemorials els primers creadors, els artistes d'unes societats en una fase d'estructuració molt primària, ja van dotar d'esperit als seus primers ídols. Eren les albors del pensament simbòlic i abstracte.

Així mateix, des dels principis de la societat urbana, i a una elemental indústria, l'artesana, es van crear objectes per a uns usos primaris i bàsics, i al propi temps per gaudir dels valors estètics com els objectes d'ornamentació personal que, al costat del seu simbolisme, marcaven un estatuts social i les obres d'orfebreria on la seva matèria primera, l'or, tènia unes determinades consideracions sagrades. Avui, aquestes peces les considerem obres d'art. Aquests artistes-artesans dominaven tot el procés creatiu, industrial i de comercialització, (ara diríem de màrqueting). Les noves generacions d'artistes-artesans continuen oferint a la societat les seves creacions per a uns usos anàlegs i al mateix temps diferents però igualment per al gaudiment estètic.

Aquests creadors, segons passen els segles i evolucionen les societats, també canvien i avui dia els artistes continuen creant símbols, icones i composicions adequades a la nostra societat. Aquest pensament s'adapta a les noves necessitats socials, però l'artista contínua treballant, creant elements per cobrir les necessitats espirituals i socials de l'ésser humà, tal com s'ha realitzat des que l'espècie “Homo” evolucionà cap a l’“Homo Sapiens”, fins a la nostra societat contemporània.

OBJECTIUS:

a./ ¿QUINES MOTIVACIONS INDUEIXEN A L'INDIVIDU A CREAR OBRES D'ART?

b./ ¿COM INFLUEIX LA SOCIETAT EN ELS PROCESSOS CREATIUS DE L'INDIVIDU?

Per a dur a terme aquests objectius s'organitza aquest “espai de reflexió” fonamentat en la labor diària de l'artista enfront de la societat. Anem a realitzar un treball de recerca sobre les motivacions que indueixen a aquest individu a crear, i al propi temps investigarem sobre com influeix la societat en els processos conceptuals d'aquests artistes. Analitzarem les obres que aquests artistes han creat, els seus treballs, on conscientment o inconscient està reflectit el seu pensament creatiu i el seu sentir més profund sobre el concepte de la vida i de la societat.

A partir de les obres experimentals i aportacions conceptuals de l'individu creatiu, es realitzarà un treball de recerca multidisciplinària, on tota aquesta informació serà fonamental per ser analitzada pels analistes socials que des d'un punt de vista extern de les arts, extrauran unes conclusions sobre les motivacions que indueixen a l'individu a crear i del per què de la creativitat a la societat actual.

El nostre objectiu final serà contrastar dos punts de vista que poden ser diferents però al propi temps també complementaris, el teòric i l’empíric. Els investigadors creatius aportarien la realitat de l'individu/artista que està immers en una societat i els analistes socials oferirien la seva visió sobre el per què aquest individu crea, quina funció té la creació en l'actual cultura de consum i com afecta aquesta societat en els processos creatius d'aquest subjecte.

CAMPS DE RECERCA

El projecte de recerca multidisciplinari s'organitza en aquests dos camps de treball:

(a) CAMP DE RECERCA EMPÍRICA. (Treballs de camp)

Aquesta àrea és el nucli principal del projecte de recerca, es portaran a terme treballs de camp per conèixer (I) la/les realitats sobre el pensament creatiu (Esquema elemental del desenvolupament del pensament creatiu: Motivació,Percepció, Emoció, Imaginació, Inspiració, Concepte); i (II) sobre els processos creatius (Fases dels processos creatius: a./ fase de concepció; b./ fase de projecció, c./ fase de execució).

En aquest camp de recerca amb es treballa principalment amb artistes, artesans i dissenyadors junt amb teòrics de la creació artística aportant documentació empírica sobre el que es l'art i la creació des de dins mateix de qui crea l'art, examinant tota la problemàtica que per a la seva consecució sorgeix. Des de que neix l'idea al cervell de l'individu fins quant pren vida al taller de l'artista.

(b) CAMP D’ANÀLISI TEÒRICA. (Camp de recerca multidisciplinària)

A partir dels documents realitzats tant empírics com teòrics treballarem intel·lectualment sobre un concepte multidisciplinari (art, creativitat, antropologia, filosofia, psicologia).per interpretar des de diferents punts de vista el pensament creatiu i la creació de l'art en la recerca de conclusions finals. Àrea per analitzar el processos creatius des d'una perspectiva diferent i en paral·lel de la creativitat i l'art, però complementària de l'artista.

Camp de treball integrat per analistes socials que treballen amb creadors però no directament de la creació analitzant i desenvolupant les arts amb un sentit teòric.

TREBALLS DE CAMP.

Objectiu d'aquest camp: Mitjançant aquestes eines podrem documentar el nostre projecte per realitzar les corresponents anàlisis i començar a interpretar en la seva complexitat el desenvolupament dels processos conceptuals i creatius realitzats per l'artista i al propi temps interpretar l'esperit creatiu amb que l'obra d'art va ser creada, esperit en el qual esta dipositat la percepció i el sentir de l'artista sobre la vida i la societat. Principals conceptes a explorar:

(1) AREA D’EXPLORACIÓ SOBRE L'ESTRUCTURA COGNITIVA.

(Sobre la formació dels processos conceptuals en l’individu)

La formació cognitiva de l'individu en les seves diferents etapes, infància, adolescència, joventut, maduresa és bàsica per conèixer l'estructura conceptual per la qual transcorre el seu pensament vital diari, conèixer aquesta organització cognitiva des de les albors de l'individu ens permetrà entendre a l'ésser humà. Mitjançant diferents converses amb l'individu intentarem apropar-nos al mes profund i essencial dels seus processos conceptuals, intentarem comprendre com pensa.

(2) AREA D’EXPLORACIÓ SOBRE LA METODOLOGIA CREATIVA.

(Sobre els processos creatius desenvolupats per l’artista)

En aquestes sessions l'artista ens presentarà lliurement els seus treballs, es realitzarà en el taller de l'artista on ens descriurà empíricament els processos creatius que desenvolupa. (Fases de la transformació d'un concepte en un objecte: “a./ Fase de concepció - b./ Fase de projecció - c./ Fase d'execució”)

(3) AREA D’EXPLORACIÓ SOBRE L'ESPERIT CREATIU.

(Sobre el llenguatge creatiu de l'individu/artista)

Un dels principals elements que s'ha de tenir en compte serà que els artistes s'expressen a través del llenguatge de la imatge, (l’objecte creat, l'obra creativa/artística desenvolupada). analitzarem aquestes imatges en els seus aspectes conceptual i simbòlic. Interpretarem des d'un punt de vista multidisciplinària el llenguatge plàstic en què s'expressa l'artista..

ESQUEMA ORGANITZATIU APLICAT EN AQUEST PROJECTE MULTIDISCIPLINARI:

CONDICIONS BÀSIQUES PER A L'ESTRUCTURACIÓ DE GRUPS DE TREBALL HETEROGENIS.

(1) Camps d'estudi per a grups humans amb diferents tipus de formació,

(2) Grups de treball que desenvolupen projectes amb uns objectius comuns i amb estratègies de treball diferents.

(3) Aquest tipus d'organització facilita el flux de conceptes entre grups humans.

SOBRE LA OPERATIVITAT DELS CAMPS DE RECERCA.

Principals característiques ha tenir en compte per al correcte funcionament d'aquests camps:

(a) El punt de partida és el mateix; treballar sobre el pensament creatiu i la creació de l'art,

(b) Els grups de recerca que utilitzen per a la seva consecució són diferents i es desenvolupen autònomament i en paral·lel,

(c) Un grup final de treball deliberarà sobre el pensament creatiu contrastant conceptes des de un punt de vista multidisciplinari.

Amb aquest tipus d'organització per àrees el nostre projecte s’adequa a les necessitats dels membres que conformem el grup de treball. Per un costat ens permet exercir autònomament els nostres projectes, segons la disponibilitat personal de temps i per un altre ens permet beneficiar-nos dels nostres interessos col·lectius al voltant del pensament creatiu, l'art, i l'antropologia en coordinar les nostres activitats a través de les periòdiques reunions de treball o contactes via adreça electrònica o telefònica. La coordinació de les nostres activitats és bàsica per al funcionament del grup, aquesta acció l'exercim col·lectivament a través de les reunions de treball que realitzem periòdicament. La normativa de les reunions de treball del grup esta estructurada pel el coordinador i les disposicions de l'ICA sobre els grups de treball i recerca

LABORATORI D'ANÀLISI DEL PENSAMENT CREATIU. (Grup d'Antropologia Cognitiva)

Coordinador del projecte: Jesús Pérez Pallisé.

Projecte obert a la col·laboració multidisciplinària, per a informació:

Contacte: projecte.creatiu@gmail.com

Web: http://projecte-creatiu.blogspot.com.es/ 

Temes: Art