Escoltar veus, teixir xarxes: apunts sobre feminisme i música popular

Data: 20/12/2017 19:00

Organitza: Grup de treball d'Etnomusicologia de l'ICA

1a sessió del Grup d'Etnomusicologia de l'ICA

A càrrec de Sílvia Martínez (Etnomusicòloga, especialista en música popular urbana)

Blog del grup: https://barcelonaetnomusicologia.wordpress.com/

Lloc: ECOs, Sala Polivalent, carrer Casp 43, baixos, Barcelona.


Escoltar veus, teixir xarxes: apunts sobre feminisme i música popular

La recerca sobre música i gènere compta ja amb una llarga tradició acadèmica, renovada en les últimes tres dècades amb els recents corrents de la teoria feminista. Els plantejaments pioners es basaven a escriure "històries contributives" que buscaven visibilizar la música feta per dones que havia desaparegut de sales de concerts i arxius. Paral·lelament les etnomusicòlogues analitzaven les relacions entre gènere i poder en les pràctiques musicals d'arreu. Actualment els estudis sobre música i gènere, especialment en la música popular urbana, han fet seus els plantejaments de la teoria queer, del ciber- i del trans-feminisme, entre d'altres.

Més enllà de les recerques centrades en les relacions entre música i gènere, les pràctiques musicals estan sempre condicionades per elles. S'expliciti o no, els rols, les relacions i la dimensió sonora del gènere estan sempre presents. Prendre'n consciència condiciona necessàriament el nostre treball. Ignorar-ho també. Les pràctiques musicals no només ens informen sobre com es viuen les relacions humanes en termes de gènere i de com aquestes configuren la nostra subjectivitat. Els judicis de valor i les interpretacions que expressem sobre músiques, veus i balls, ens diuen tant o més sobre els prejudicis de la nostra mirada que sobre la pròpia pràctica.

Observar la música des d'una perspectiva feminista fa paleses també les tensions entre els mecanismes de poder que generen les dinàmiques acadèmiques i les lògiques de l'activisme social. Per això aquesta xerrada vol obrir un espai de debat entorn a alguns casos recents que ens confronten obertament amb aquestes tensions, convidant a teixir una reflexió conjunta sobre ells i proposant algunes estratègies per abordar-los.

Sílvia Martínez és etnomusicòloga, especialista en música popular urbana. Va concloure el seu doctorat l’any 1997 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi doctoral sobre el hevy metal, després de completar els seus estudis a la Universitat de Montreal (Canadà) i a la UCLA (EEUU). Ha treballat com a investigadora al Departament de Musicologia del CSIC i al Forschungszentrum Populäre Musik de la Humboldt Universität de Berlí (Alemania). Actualment és professora d’Etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Escola Superior de Música de Catalunya. En els últims anys ha estat convidada a impartir cursos i seminaris a la Columbia University (USA), CUNY (USA), la Universidade Nova de Lisboa (Portugal) i a la Kunstuniversität Graz (Àustria), a part de vàries universitats catalanes i espanyoles.

Ha publicat diversos llibres, entre els quals trobem Made in Spain. Essays in Popular Music (Routledge, 2013) i Enganxats al heavy (Pagès 1999), així com desenes d’articles i algun capítol de llibres com The Singer-Songwriter in Europe (Ashgate 2016) o Mediterranean Mosaic (Routledge, 2003).

Alguns dels temes recents que ha investigat inclouen les practiques culturals en la diàspora, els cantautors durant el tardo-franquisme o la copla espanyola. En els últims anys s’ha interessat especialment per les perspectives feministes de la recerca en música i està preparant un llibre en el que analitza algunes músiques populars contemporànies des del transfeminisme.


Escuchar voces, tejer redes: apuntes sobre feminismo y música popular

La investigación sobre música y género cuenta ya con una larga tradición académica, renovada en las últimas tres décadas con las recientes corrientes de la teoría feminista. Los planteamientos pioneros se basaban en escribir historias contributivas que buscaban visibilizar la música hecha por mujeres, prácticamente desaparecida de salas de conciertos y archivos. Paralelamente las etnomusicólogas escudriñaban las relaciones entre género y poder en las prácticas musicales. Actualmente los estudios sobre música y género, especialmente en la música popular urbana, han hecho suyos los planteamientos de la teoría queer, del ciber- y del trans-feminismo, entre otros.

Más allá de las investigaciones centradas en las relaciones entre música y género, las prácticas musicales están siempre condicionadas por ellas. Se explicite o no, los roles, las relaciones y la dimensión sonora del género están siempre presentes. Tomar conciencia de ello condiciona necesariamente nuestro trabajo. Ignorarlo también. Las prácticas musicales no sólo nos informan sobre cómo se viven las relaciones humanas en términos de género y de cómo éstas configuran nuestra subjetividad. Los juicios de valor y las interpretaciones que expresamos sobre músicas, voces y bailes, nos dicen tanto o más sobre los prejuicios de nuestra mirada que sobre la propia práctica.

Observar la música desde una perspectiva feminista hace patentes además las tensiones entre los mecanismos de poder que generan las dinámicas académicas y las lógicas del activismo social. Por ello esta charla pondrá sobre la mesa algunos casos que nos confrontan abiertamente con esas tensiones, invitando a tejer una reflexión conjunta sobre ellas y proponiendo algunas estrategias para abordarlas.

Sílvia Martínez es etnomusicóloga, especialista en música popular urbana. Concluyó su doctorado en 1997 en la Universitat de Barcelona con una tesis sobre el heavy metal, tras completar sus estudios en la Universidad de Montreal (Canadá) y en la UCLA (EEUU). Trabajó como investigadora en el Departamento de Musicología del CSIC y en el Forschungszentrum populäre Musik de Humboldt Universität de Berlín (Alemania). Actualmente es profesora de etnomusicología tanto en la Universitat Antònoma de Barcelona como en la Escola Superior de Música de Catalunya, y en los últimos años ha sido invitada a impartir cursos y seminarios en Columbia University (USA), CUNY (USA), Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y Kunstuniversität Graz (Austria), además de en varias universidades catalanas y españolas.

Ha publicado diversos libros, entre los cuales Made in Spain. Essays in Popular Music (Routledge, 2013) y Enganxats al heavy (Pagès 1999), así como decenas de artículos y algún capítulo en libros como The Singer-Songwriter in Europe (Ashgate 2016) o Mediterranean Mosaic (Routledge, 2003). Convencida de que la investigación es una labor de equipo y de que las instituciones hay que renovarlas desde dentro, ha presidido la SIBE (2006-2011), IASPM-España (2000-2003) y forma parte del Executive Committee de la IASPM (2017-2019).

Algunos de los temas recientes que ha investigado incluyen las prácticas culturales en la diáspora, los cantautores durante el tardo-franquismo o la copla española. En los últimos años se ha interesado especialmente por las perspectivas feministas de la investigación en música y está preparando un libro en el que analiza algunas músicas populares contemporáneas desde el transfeminismo.