19/03/2018

Call for Papers con(textos) Nº 8

La revista (con)textos presenta el seu Call for Papers núm. 8 i convida a la contribució dels autors/es interessats en publicar els seus articles en recerca social en el proper número de la publicació online de la revista, incloent tot tipus de perfils acadèmics (estudiants de grau, màster, doctorands) i professionals.

Data límit de tramesa: 30 d'abril de 2018.

Les contribucions a publicar poden ser informes empírics, resultats d'investigacions, reflexions teòriques o metodològiques, investigacions qualitatives i/o quantitatives sobre una temàtica d'interès social. Els manuscrits haurien de ser originals i presentar-se, preferentment, en castellà, català o anglès. Els manuscrits tindran entre 4.000 i 8.000 paraules, amb un resum (en anglès) de 150 -250 paraules. La revisió i avaluació dels manuscrits es porta a terme sota una peer-review cega, seguint els estàndards internacionals. Per tant, els treballs hauran de ser enviats de forma anònima, i les dades personals només hauran de constar en el formulari de tramesa. Les contribucions no poden haver estat publicades anteriorment ni estar, en el present, sota consideració per a la seva publicació en una altra revista d'investigació social.

Aquest número 8 serà multitemàtic, es prestarà especial atenció a les línies temàtiques principals de l'equip editorial (Associació Antropologies
http://associacioantropologies.org/):

-migracions

-racisme i pensament decolonial

-exclusió i cohesió social

-estudis feministes, de gènere i LGTB +

-antropologia de la salut

-antropologia religiosa

-antropologia de l'educació

Els detalls complets i específics sobre les normatives de publicació estan disponibles a la web de la revista (Con)textos> directrius per al autor/a

Per qualsevol consulta, escriviu a: contextos@ub.edu


Call for Papers con(textos) Nº 8

La revista (con)textos presenta su Call for Papers N º8 e invita a la contribución de los autores/as interesados en publicar sus artículos en investigación social en el próximo número de la publicación on-line de la revista, incluyendo todo tipo de perfiles académicos (estudiantes de grado, máster) y profesionales.

Las contribuciones a publicar pueden ser informes empíricos, resultados de investigaciones, reflexiones teóricas o metodológicas, investigaciones cualitativas y/o cuantitativas sobre una temática de interés social. Los manuscritos deberán ser originales y presentarse, preferentemente, en castellano, catalán o en inglés. Los manuscritos tendrán entre 4.000 y 8.000 palabras, con un resumen (en inglés) de 150-250 palabras. La revisión y evaluación de los manuscritos se lleva a cabo bajo peer-review ciega, siguiendo los estándares internacionales. Por lo tanto, los trabajos tendrán que ser enviados de forma anónima, y los datos personales únicamente deberán constar en el formulario de envío. Las contribuciones no deben haber sido publicadas anteriormente ni estar, en el presente, bajo consideración para su publicación en otra revista de investigación social.

Este número 8 será multitemático, se prestará especial atención a las líneas temáticas principales del equipo editorial (Associació Antropologies http://associacioantropologies.org/):

-migraciones

-racismo y pensamiento decolonial

-exclusión y cohesión social

-estudios feministas, de género y LGTB+

-antropología de la salud

-antropología religiosa

-antropología de la educación

Los detalles completos y específicos sobre las normativas de publicación están disponibles para consulta en la web de la revista (con)textos > Directrices para el envío del manuscrito.

Fecha límite del envío: 30 de abril de 2018.

Para cualquier consulta escribe a: contextos@ub.edu