Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

18 (1) 2013. “Crítica a la raó sexològica”

La reducció de riscos, entre l'experiència i els experts

Oriol Romaní

IGIA, Universitat Rovira i Virgili

Resum

En aquest text es planteja la centralitat de l'experiència en la percepció dels riscos i en la seva gestió, a partir de l'anàlisi de la qüestió en el camp de les drogues. Es destaca que no tenir en compte aquesta centralitat com a dada operativa (i no només com a discurs teòric) porta moltes vegades a intervencions inútils (quan no contraproduents) per part dels experts dedicats a la intervenció social. A partir d'una concepció crítica de la reducció de riscos, es proposa la pràctica etnogràfica com a eina que permeti captar l'experiència dinàmica de les poblacions amb les que es vol treballar, per poder identificar amb elles els riscos situats i d’aquesta manera minimitzar els possibles danys de certs consums, així com maximitzar-ne els plaers que es busquen amb ells. Creiem que aquest és un model que es pot aplicar a altres camps de la intervenció social.

Paraules clau: experiència, experts, riscos, salut, reducció de danys en drogues

Abstract

This article makes a case for the centrality of experience in the perception of risk and its management, analyzing this issue in terms of drug use. It is argued that failure to take the centrality of experience into account as a central operational datum (and not simply as a matter of theory) often leads to expert social interventions that are not only unnecessary but even counterproductive. Taking a critical conception of risk reduction as the point of departure, ethnographic practice is proposed as a tool for capturing the dynamic experience of target populations as a means of helping them identify situated risks in order to minimize potential harms resulting from certain forms of drug consumption, while maximizing the pleasures sought from these practices. It is argued that this model can be applied to other fields of social intervention.

Keywords: experience, experts, risk, health, drug harm reduction

Arxius relacionats:
Quaderns-e 18(1) article4.pdf (297Kb)