Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

18 (2) 2013. "Antropologia del Conflicte Urbà" / "Cossos en risc"

Lluitar per la ciutat en l’era neoliberal. Envers una Antropologia del Conflicte Urbà

Giuseppe Aricó i Miquel Fernández

Observatori Antropologia del Conflicte Urbà (OACU),
Universitat de Barcelona (UB)

Resum

A les ciutats contemporànies marcades per lògiques neoliberals que pretenen prescriure, limitar o determinar especifiques formes d'usar i practicar l'espai, quines formes assumeixen els conflictes avui dia? Traçant un marc teòric sobre les principals i controvertides conceptualitzacions produïdes per les ciències socials sobre la conflictivitat social, aquest article apel·la a la necessitat d’apropar-se a la noció de conflicte adoptant una perspectiva interdisciplinària i comparativa que centri l'anàlisi dins d’un context urbà local. En tal context, els processos de negociació d’allò urbà – i la seva declinació en l’esfera social, cultural i política- implicaria una espècie de lluita pel reconeixement dins d'una més àmplia societat global profundament marcada pels imperatius neoliberals de fer i viure la ciutat. En aquest sentit, analitzar el “conflicte urbà” significa etnografiar les diferents manifestacions del mateix que es donen en l'espai no només com a mera forma de resistència i oposició en contra del “poder”, sinó sobretot com a emergència, expressió i eina d’allò urbà.

Paraules clau: conflicte urbà; espai urbà; espai públic; lluita social; neoliberalisme, urbanisme.

Abstract

What forms do conflicts take in nowadays cities tainted as they are by neoliberal logics that seek to prescribe, limit or determine specific uses and practices of space? By tracing a theoretical framework that brings together the main controversial conceptualizations social sciences have produced on social unrest, this article calls for the need to approach the notion of conflict by adopting an interdisciplinary and comparative perspective that focuses analysis on an urban local context. Within such a terrain, processes that deal with the urban – and its declension in the social, cultural and political sphere- would entail a kind of struggle for recognition within a wider global society that is deeply marked by the neoliberal imperatives that prescribe how to make and live the city. Likewise, to analyse “urban conflict” means no more than to write ethnographies of its different manifestations within space, not only as a mere form of resistance and opposition against “power”, but primarily as an emergence, expression and tool of the urban.

Key words: urban conflict; urban space; public space; social struggle; neoliberalism; urbanism.

Arxius relacionats:
Quaderns-e 18(2)_article1(Dossier1).pdf (632Kb)