Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

21 (1) 2016. Miscel·lània

Els danys de les polítiques prohibicionistes en l’àmbit de les drogues

David Pere Martínez Oró / Oriol Romaní Alfonso

Unitat de Polítiques de Drogues. Universitat Autònoma de Barcelona / Medical Anthropology Research Center (MARC) - Universitat Rovira i Virgili

Resum

Els dos principals objectius de les polítiques prohibicionistes, en l’àmbit del consums de drogues, són eradicar els cultius declarats il·lícits, i evitar el consum de les drogues fiscalitzades. Els Estats, en la seva obstinació per complir-los, mitjançant tot tipus d’estratègies militars i policials, han provocat un quantitat ingent de danys i conseqüències no previstes. El present article presenta els danys causats a la Salut Pública i als Drets Humans; la discriminació i l’estigma infligit als usuaris, el dispendi de fons públics, la violència i les xarxes criminals i la contaminació ambiental. Vistos aquests efectes, podríem dir que el model ha fracassat; però per explicar-nos la seva vigència malgrat tantes desgràcies, haurem d’acudir a reconèixer les seves funcions com a sistema de control social «dur» en un món en plena transformació.

Paraules clau: prohibicionisme, polítiques de drogues, control social, danys.

Abstract

The two main objectives of prohibitionist drug policies are eradicating illicit crops and preventing the consumption of ilegal drugs. In their efforts to meet these goals, states have used a range of military and police strategies, causing multiple unforeseen consequences. T his article describes damage to public health and human rights; discrimination and stigma inflicted on users; misuses of public funds; the growth of violence and criminal networks; and environmental pollution. Taking these effects into account, we can see clearly that the prohibitionist model has failed. The explanation for its ongoing use despite so many negative consequences lies in its usefulness as a system of “hard” social control in a world in transformation.

Keywords: prohibition, drug policy, social control, damage.

 

Arxius relacionats:
Els danys de les polítiques prohibicionistes en l'àmbit de les drogues.pdf (298Kb)